ਕੀ LED ਗ੍ਰਿਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬਾਹਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ?